Privacy

SEKRETESSPOLICY FÖR DIGITALA MÄTNINGAR

Nielsen använder sin egenutvecklade programvara och sina egna produkter för att tillhandahålla digitala mättjänster som mäter och analyserar hur konsumenter växelverkar med massmedier online, mobilt och med framväxande teknik. Programvaran gör det möjligt för Nielsen att erbjuda forskningsinsikter om konsumenternas beteende. De rutiner som beskrivs i denna integritetspolicy utförs av Nielsen-företag som tillhandahåller digitala mättjänster över hela världen. Läs mer om Nielsens olika företag eller kontakta Nielsens sekretessavdelning för mer information (se avsnittet "Kontakta oss” nedan för kontaktuppgifter).

Denna sekretesspolicy för digitala mätningar återspeglar Nielsens allmänna digitala mätpraxis. Vi tillhandahåller dock våra digitala mättjänster till kunder över hela världen, och våra avtal med våra kunder kan sätta ytterligare gränser för vad vi kan eller inte kan göra med data som samlas in när vi tillhandahåller den här typen av digitala mättjänster. I vissa fall är det inte tillåtet att använda och dela data på alla sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. När vårt avtal med en kund endast tillåter oss att behandla data för att tillhandahålla tjänster till kunden gör vi det vanligtvis som en "uppgiftshanterare” eller “tjänsteleverantör". ” När vårt avtal med en kund tillåter oss att behandla data i andra syften än att tillhandahålla tjänster till kunden kan vi göra det som en "uppgiftshanterare” eller ”verksamhet". ”

Läs igenom sekretesspolicyn för webbplatsutgivare och andra parter vars webbplatser och applikationer du använder för att få specifik information om data som samlats in på dessa webbplatser och applikationer och hur de använder och behandlar insamlade data, inklusive genom användning av Nielsens digitala mättjänster. Vi kräver att våra kunder: informerar sina användare om användningen av mätningsprodukter och programvara (även om de inte alltid identifierar Nielsen med namn); säkerställer att de har fått lämpliga tillstånd att samla in, använda och offentliggöra information som samlats in som ett resultat av deras användning av Nielsens digitala mättjänster; och säkerställer att användarna får lämpliga val när det gäller insamling och användning av deras information.

DATAINSAMLING

Nielsen samarbetar med olika företag, inklusive dataleverantörer, annonsörer och utgivare, för att mäta effektiviteten och räckvidden för innehåll som beskådas eller avlyssnas, oavsett vilken typ av enhet människor använder för att konsumera det. Vi hjälper till exempel annonsörer att bättre förstå kampanjresultaten för TV-, dator- och mobilpublik.

Hur data samlas in: Deltagande företag tar med Nielsens egenutvecklade mätningsprogramvara i sitt innehåll på sina utvalda webbplatser, annonser, mobilappar, videospelare och andra internetanslutna enheter (såsom smarta TV-apparater) eller också kan de tillhandahålla oss data direkt via anslutningar till sina servrar och olika säkra dataöverföringsmetoder. I denna integritetspolicy hänvisar ordet "innehåll” till ljud, video, annonser och varje annat medium som användare kan stöta på eller växelverka med. Nielsens mätningsprogramvara är inbäddad i innehållet eller via de enheter du använder för att samla in information som hjälper oss att förstå vilket innehåll som användare exponeras för och växelverkar med och vilka reklamkampanjer som är effektiva.

Den specifika information som samlas in beror på hur våra kunder använder vår mätprogramvara. Nedan följer en allmän beskrivning av de typer av information som vi samlar in och hur denna används. Vi identifierar i allmänhet inte, kan inte identifiera och försöker inte att identifiera de personer som vi samlar in mätdata om. Om du är medlem i en Nielsen-panel kan vi associera mätdata som samlats in via vår mätprogramvara med dig enligt beskrivningen nedan i avsnitten "Vilka data som samlas in” och “Dataanvändning” i denna integritetspolicy samt i ditt Panelist-medlemskap.

Vilka uppgifter samlas in: Beroende på tjänsten samlar Nielsens egenutvecklade mätprogramvara in:

 • information om innehållet som visades – till exempel reklamkampanjen, programmet eller avsnittet som visades;
 • information om var innehållet visades – såsom webbplatsen eller appen; och
 • allmän information om webbläsaren eller enheten på vilken innehållet beskådades - t.ex. om användaren tittade på innehåll på en surfplatta eller smartphone, unika halvbeständiga enhetsidentifierare som kan innefatta identifierare för annonsering på mobila enheter, IP-adress och/eller cookieidentifierare samt det operativsystem som används.

Vi spårar inte eller samlar inte in information om användarnas verksamhet på olika webbplatser eller applikationer. De data som vi samlar in kan paras ihop med data från Nielsens paneldeltagare eller andra företag som känner igen sina egna användare eller som samlar in data om konsumenter i allmänhet, såsom företag på sociala medier eller e-handelsföretag. Dessa andra företag förser Nielsen med samlad eller avidentifierad publikstatistik (såsom ålder och könsfördelning hos en publik). Vi berättar inte för dessa tredje parter om vilket innehåll användarna har tittat på, och Nielsen tar aldrig del av identiteten på andra företags användare.

Data från dessa andra källor används också för att förbättra eller kalibrera data som samlas in från vår mätprogramvara och för att möjliggöra mer robust forskning och analys.

I vissa fall samlar vi in information direkt från individer. Nielsen presenterar ibland korta undersökningar för användare som kan eller inta kan ha exponerats för våra kunders innehåll.

Svaren är frivilliga och undersökningarna varken ber om eller samlar in några direkt identifierbara data.

DATAANVÄNDNING

Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla våra digitala mättjänster, som mäter och analyserar hur konsumenter växelverkar med medier via online-, mobil- och framväxande teknik. Detta gör det möjligt att skapa forskningsinsikter, rapporter och analyser av konsumentbeteenden, inklusive sammansättningen av den publik som tittat på visst innehåll eller i en reklamkampanjs effektivitet , såsom en rapport från publikmätningar som visar att en annonskampanj beskådades av "70 000 kvinnor i åldrarna 24-30 i USA, i de nordvästra området vid Stilla havet. ”

Vi använder verktyg och metoder för att säkerställa att det inte finns någon rimlig möjlighet att identifiera användare utifrån de rapporter och insikter vi skapar och ger våra kunder. De uppgifter som vi samlar in från användare kombineras med data som samlas in från andra källor för att producera samlade rapporter från vilka användare inte kan identifieras unikt. Om de inte är samlade vidtar vi åtgärder för att säkerställa att det inte finns någon rimlig möjlighet att identifiera dem på nytt.

Utöver behandling av personuppgifter för våra digitala mättjänster och forskningsändamål enligt beskrivningen ovan behandlar vi personuppgifter för att:

 • Driva och hantera våra IT- och säkerhetssystem, inklusive att övervaka sådana system och identifiera och svara på säkerhetshändelser;
 • Upptäcka och förhindra bedrägerier;
 • Genomföra forskning för kvalitetssäkring och produkt-, tjänste- och affärsutvecklingsändamål, inklusive forskning och utveckling. Detta omfattar dataanalys, revisioner, utveckling av nya produkter, framtagning av prediktiva modeller, förbättring av våra tjänster, identifiering av användningstrender och fastställande av effektiviteten i vår kommunikation.
 • Underlätta den dagliga verksamheten och den ekonomiska hanteringen av Nielsen-koncernen och eventuella företagstransaktioner (t.ex. omorganisation, sammanslagning, försäljning, samriskföretag, tilldelning, överföring osv.);
 • Skydda rättigheter, säkerhet, egendom eller drift för en eller flera Nielsen-enheter, dig eller andr
 • Följa tillämpliga lagar och förordningar och fastställa, utöva och/eller försvara en eller flera av Nielsens juridiska rättigheter; och
 • Svara på förfrågningar och kommunikation från brottsbekämpande myndigheter eller andra offentliga tjänstemän.

DATADELNING

I samband med ett eller flera av de syften för dataanvändning som beskrivs ovan kan vi komma att dela information, inklusive personuppgifter, med följande mottagare..

 • Vi engagerar eller samarbetar med andra företag eller individer för att utföra vissa funktioner å våra vägnar. Dessa tjänsteleverantörer ges tillgång till de personuppgifter som behövs för att utföra deras funktioner, men är förbjudna att använda personuppgifter för något annat ändamål.
 • Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att fullborda en transaktion som du har begärt eller auktoriserat, eller till tredje part såsom andra marknadsundersökningsföretag och våra kunder i enlighet med etiska riktlinjer för marknadsundersökningsindustrin.
 • Vi kan komma att lämna ut uppgifter till tredje part i händelse av omorganisation, sammanslagning, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller delar av vår verksamhet, våra tillgångar eller vårt lager.
 • Vi kan komma att lämna ut uppgifter till tredje part när det krävs enligt lag eller för att utöva eller bevara våra juridiska rättigheter, eller för att vidta åtgärder rörande potentiellt olaglig verksamhet,,

I varje enskilt fall kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas enligt beskrivningen i denna policy.

Vi säljer inte och kommer inte att sälja några personuppgifter till tredje part för eget kommersiellt bruk.

UNDERLAG FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Tillämplig lagstiftning i vissa rättskipningsområden kräver att vi i denna integritetspolicy fastställer den rättsliga grund som vi förlitar oss på när vi samlar in och behandlar personuppgifter som personuppgiftshanterare (dvs. uppgifter som samlas in för våra egna syften). När vi samlar in och behandlar personuppgifter genom att använda vår mätprogramvara för våra kunders räkning (dvs. där vi endast har tillåtelse att behandla uppgifter som samlats in för våra kunders räkning) agerar vi normalt som personuppgiftsbiträde och förlitar oss på kundens rättsliga grund för behandlingen.

För personuppgifter som samlas in om användare inom Europeiska unionen ("EU”)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES") förlitar vi oss som personuppgiftshanterare på en av de rättsliga grunderna nedan för att behandla den här typen av uppgifter.

 • Berättigade intressen: Vi förlitar oss på våra legitima intressen för att behandla användarnas personuppgifter, förutsatt att användarens intressen, grundläggande rättigheter eller friheter inte har prioritet framför sådana intressen. I synnerhet behandlar vi användarnas personuppgifter enligt ett legitimt intresse av att bedriva vår verksamhet på ett effektivt och lagligt sätt, i våra och våra kunders intressen av att noggrant mäta och analysera målgrupper, effektiv leverans och förbättring av våra produkter, tjänster och webbplatser, informationssäkerhetsverksamhet, efterlevnad av lagar och förordningar, efterlevnad av begäran om utlämnande till brottsbekämpande myndigheter, domstolar och tillsynsmyndigheter samt för att förebygga och upptäcka bedrägerier (eller misstänkta bedrägerier).
 • Uppfyllande av rättsliga skyldigheter Vi kan komma att behandla användarnas personuppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse som ligger under tillämplig lag.
 • Samtycke: Vi kan förlita oss på det samtycke som vi eller våra utgivare får från användare för att utföra våra digitala mättjänster.

DATALAGRING OCH SÄKERHET

Nielsen använder rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda säkerheten och sekretessen för de data som vi har kontroll öve

Vi lagrar personuppgifter så länge som det behövs för att tillhandahålla våra digitala mättjänster till kunder, för våra forsknings- och analysändamål enligt beskrivningen i denna integritetspolicy och i enlighet med lag. Vi kan komma att behandla och lagra data i användarnas hemländer eller överföra data till ett annat land. Oavsett var vi lagrar data kommer vi att tillämpa villkoren i denna integritetspolicy och eventuell tillämplig lagstiftning.

För personuppgifter som samlas in om användare inom EU/EES där det finns behov av överföring

av personuppgifter till en part som är baserad i ett land utanför EU och som av Europeiska kommissionen inte har erkänts tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd, gör vi så på grundval av EU: s standardavtalsklausuler (SCC), en uppsättning avtalsvillkor som utfärdats av Europeiska kommissionen som parterna kan komma överens om för att överföra data i enlighet med dataskyddslagar och -förordningar, eller i enlighet med andra säkerhetsåtgärder som anses lämpliga enligt tillämpliga lagar och förordningar. Ytterligare information om de överföringar som beskrivs ovan och de skyddsåtgärder som används i samband med sådana överföringar kan beställas genom att kontakta oss på privacy.department@nielsen.com.

VALMÖJLIGHETER

Nielsen anser att du bör kunna välja själv om du vill bidra till vår forskning och våra insikter med dina data. Om du inte vill delta i Nielsens digitala mätningsundersökning kan du välja bort detta.

Om du väljer att uteslutas från Nielsen-mätningen kommer Nielsen endast att samla in summerade sammanräkningar av hur många gånger och under hur lång tid en del av innehållet (t.ex. en videofilm eller reklam) har beskådats.

Du kan välja bort detta på följande sätt:

Webbläsare: När mätning av användaraktivitet i webbläsare baseras på användning av cookies kan du välja bort detta genom att klicka här.

När du tackar nej ersätter vår avstängningsmekanism vår unika mätcookie med en "Opt_Out” -cookie. Om du raderar alla dina vanliga cookies kommer detta dock att omfatta din Nielsen "Opt_Out” -cookie och du måste välja bort den igen.

Observera att om du använder flera än en webbläsare måste du välja bort på varje webbläsare. Safari- och Firefox-användare bör vara medvetna om att dessa webbläsare förhindrar placering av cookies, vilket innebär att Nielsen endast kan registrera antalet besökare utan att kunna associera detta med demografisk information. Detta motsvarar möjligheten att välja bort i andra webbläsare.

Om du har valt bort, men ångrar dig och vill delta i Nielsens digitala mätningsundersökning, kan du välja att gå tillbaka.

Mobilappar: I mobilappsomgivningen kräver vi att varje applikation som innehåller aktiv Nielsen-mätprogramvara visar att mätprogramvaran ingår i den appen och ger tillgång till en avstängningsmekanism..

Observera att vissa äldre versioner av appar som innehåller Nielsens mätprogramvara och/eller enheter som utnyttjar äldre operativsystem endast kan tillhandahålla en appnivå och/eller enhetsspecifik opt-out. För dessa appar/enheter måste du välja bort i varje app på varje enhet. I nyare appar och operativsystem kan du välja bort enheter genom att aktivera alternativet "Limit Ad Tracking/App Tracking” (för iOS-enheter) eller "Opt out Ads Personalization” (för Android-enheter) i enhetens inställningar. Om du använder fler än en mobil enhet måste du ändra inställningarna på varje enhet.

Andra enheter: Andra teknologier och enheter än webbläsare och mobila applikationer utnyttjar unika identifierare som inte är standard. Hur dessa hanteras varierar mellan olika tillverkare. För internetanslutna enheter kräver vi att våra kunder tillhandahåller funktionalitet som gör det möjligt för användare att välja bort insamling av data när de använder Nielsens mätprogramvara.

DINA RÄTTIGHETER

Beroende på land eller delstat (USA) där du är bosatt kan användare enligt gällande lag ha diverse ytterligare rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter. Där vi verkar som tjänsteleverantör eller personuppgiftshanterare till våra kunder kommer vi att vara beroende av våra kunder för att underlätta utövandet av dessa rättigheter och vi kommer att samarbeta med dem så långt det är möjligt.

Rättigheterna kan omfatta ett eller flera av följande:

 • Att begära bekräftelse av huruvida personuppgifter behandlas eller ej, och i så fall, få tillgång till en kopia av de uppgifter som vi har om dig och att begära att de uppdateras eller korrigeras när de är felaktiga;
 • Att invända mot behandling av dina personuppgifter;
 • För att föreslå andra restriktioner för behandling av personuppgifter om dig;
 • Att begära att personuppgifter om dig skall raderas (i tillämpliga fall), och
 • Att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten eller integritetsmyndigheten i det land där du är bosatt angående behandlingen av personuppgifter.

De användare som är intresserade av att utöva en eller flera av de rättigheter som beskrivs ovan kan skicka in en begäran här. Nielsen diskriminerar inte användare som utövar sina rättigheter enligt gällande lag.

Endast du eller en "auktoriserad agent” får agera för din räkning och lämna in en begäran. En "auktoriserad agent” betyder en fysisk person eller en affärsenhet som du har auktoriserat att agera för din räkning genom att ge ditt skriftliga tillstånd. Observera att vi kan neka en begäran från en auktoriserad agent om denne inte lämnar in bevis på att de har godkänts av dig att agera för din räkning.

Din begäran måste:

 • Tillhandahålla tillräcklig information som gör det möjligt för oss att rimligen verifiera att du är den person som vi samlade in personuppgifter om eller en auktoriserad agent; och
 • Beskriva din begäran med tillräcklig detaljrikedom för att vi ska kunna förstå ordentligt, utvärdera och svara på den.Beskriva din begäran med tillräcklig detaljrikedom för att vi ska kunna förstå ordentligt, utvärdera och svara på den.

Vi kan inte svara på din begäran eller förse dig med personuppgifter om vi inte kan verifiera din identitet eller din behörighet att begära eller bekräfta de personuppgifter som rör dig. För att verifiera din identitet kommer vi att avstämma de uppgifter som du lämnar när du skickar din begäran om de personuppgifter vi redan har.

Ytterligare information för användare inom EU/EES:

Användare som har frågor eller betänkligheter om Nielsens insamling och behandling av personuppgifter kan kontakta vår EU-dataskyddsansvarige chef på privacy.department@nielsen.com. Användare som är missnöjda med Nielsens behandling av personuppgifter eller någon integritetsfråga eller begäran som de har framfört till oss har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten i det land där de är bosatta eller den plats där problemet, som är föremål för klagan, uppstod. Du hittar kontaktuppgifter till alla nationella tillsynsmyndigheter på: EU: s nationella dataskyddsmyndigheter.

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Nielsen förbehåller sig rätten att uppdatera denna integritetspolicy och att ändra i den. Om vi avser att behandla tidigare insamlade personuppgifter i ett eller flera nya syften kommer vi att meddela detta i enlighet med gällande lagstiftning.

Denna integritetspolicy ersätter alla andra uttalanden, skriftliga eller muntliga, som meddelas till dig om våra rutiner när det gäller Nielsens insamling och användning av personuppgifter för digitala mättjänster..

KONTAKTA OSS

Om du har några kommentarer eller frågor om denna integritetspolicy ber vi dig kontakta oss på privacy.department@nielsen.com.

OM NIELSEN

TACK – VI UPPSKATTAR OCH VÄRDESÄTTER DITT DELTAGANDE!

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) är ett globalt mät- och dataanalysföretag som tillhandahåller de mest kompletta och pålitliga utvärderingarna som finns tillgängliga om konsumenter och marknader över hela världen. Vårt tillvägagångssätt kombinerar Nielsens äganderättsskyddade data med andra datakällor för att hjälpa kunder runt om i världen att förstå vad som händer nu, vad som händer härnäst och hur man bäst handlar i enlighet med denna kunskap. För mer information, besök www.nielsen.com.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast i augusti 2020.